Menu techniczne
Facebook
Imieniny
Dzisiaj jest
Poniedziałek
25 września 2023
Imieniny obchodzą
Aureli, Aurelia, Aurelian, Franciszek, Gaspar, Herkulan, Kamil, Kleofas, Kleopatra, Ładysław, Piotr, Rufus, Świętopełk, Wincenty, Władysław, Władysława, Włodzisław

POKL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.

JAKIE SĄ CELE I GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA PO KL

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

- Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

- Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

- Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce

- Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

- Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa

- Wzrost spójności terytorialnej.

JAK PROGRAM BĘDZIE WDRAŻANY

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

JAK PROGRAM BĘDZIE FINANSOWANY

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

KTO BĘDZIE REALIZOWAŁ PROJEKTY

W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.:

- instytucje rynku pracy,

- instytucje szkoleniowe,

- jednostki administracji rządowej i samorządowej,

- przedsiębiorcy,

- instytucje otoczenia biznesu,

- organizacje pozarządowe,

- instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,

- inne podmioty.

Z DRUGIEJ STRONY MIKROFONU -relacja z działań

Od kilku tygodni na terenie gminy Budry w poszczególnych sołectwach organizowane są niecodzienne spotkania mieszkańców. Na spotkania zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Budrach oraz Stowarzyszenie ?Węgorapa-Gołdapa?. W ramach spotkań realizowany jest projekt ?Przyjdź, Posłuchaj, Zacznij Działać! ? Aktywność Twoją Szansą!? Po uroczystym, inaugurującym spotkaniu rozpoczęła się proza spotkań z mieszkańcami. Pierwsze spotkania były trochę sztywne, nie znaliśmy oczekiwań uczestników spotkań, i własnych możliwości, a trema była górą. Jednak każde następne spotkane przynosiło nowe doświadczenie. Wprawa i doświadczenie zrobiły swoje. Zmieniliśmy reguły, zmodyfikowaliśmy treści, obecnie na spotkania przychodzi coraz więcej uczestników i są to osoby, które chcą od życia coś więcej, chcą coś zmienić, coś ulepszyć. Zauważyliśmy, że Ci, którzy nie zdążą na spotkanie w swoim sołectwie jadą na spotkanie do sąsiedniego sołectwa. W czasie spotkań Trenerzy dzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą, entuzjazmem i pomysłami, a rolnicy swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, tak powstają nowe pomysły, które być może zaowocują nową opłacalną działalnością. Omawiana tematyka to: przetwórstwo rolno-spożywcze, agroturystyka, pamiątkarstwo, rękodzieło, różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym, przepisy z zakresu norm higieny i prawa, gospodarstwa ekologiczne, pozyskiwanie środków na w/w działalność. Projekt zyskał rozgłos i cieszy się popularnością wśród mieszkańców gminy, uczestniczą w nim również mieszkańcy okolicznych gmin. Może warto pomyśleć o rozszerzeniu tego projektu na inne gminy?

Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ? Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie- Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Tekst: Anna Czapska